แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
01

นายชัยสิทธิ์ ประสาททอง
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

020

นายสมสกุล วัชรจิตต์กุล
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

020

นายเชษฐพงษ์ สว่างศรี
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน