แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

020

นายชัยสิทธิ์ ประสาททอง
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

020

นายเชษฐพงษ์ สว่างศรี
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน