สาขาวิชาเทคนิตอุตสาหกรรม
01

นายชัยสิทธิ์ ประสาททอง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

03

นายสมสกุล วัชรจิตต์กุล
ครูประจำแผนกสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

020

นายเชษฐพงษ์ สว่างศรี
ครูประจำแผนกสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม