สาขาวิชาเทคนิตอุตสาหกรรม

 

03

นายเชษฐพงษ์ สว่างศรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

020

นายชัยสิทธิ์ ประสาททอง
ครูประจำแผนกสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม