สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
01

นายสมสกุล วัชรจิตต์กุล
หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

03

นายชัยสิทธิ์ ประสาททอง
ครูประจำสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

020

นายเชษฐพงษ์ สว่างศรี
ครูประจำสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ