สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

03

นายชัยสิทธิ์ ประสาททอง
หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

020

นายเชษฐพงษ์ สว่างศรี
ครูประจำสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ