คณะผู้บริหารปัจจุบัน
01
นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
01

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

01

นายสมสกุล  วัชรจิตต์กุล
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

03
นายบัญฑิต บุญเขตร์
พนักงานราชการครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
01
นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ