คณะผู้บริหารปัจจุบัน
01
นายเทพสมบัติ แสนวงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
01

นางสาวพรวิสาข์ จตุระบุล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

01

นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสอาด
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

01

นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสอาด
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

01

นางสาวพรวิสาข์ จตุระบุล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ