คณะผู้บริหารปัจจุบัน
01
นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
01

นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

01

นายสุจินดา ตางาม
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

01

นายสมสกุล  วัชรจิตต์กุล
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

03

นางพรจันทร์ ธรรมรัตน์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ