สาขาวิชาช่างยนต์
01

นายสุจินดา ตางาม
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

040

นายบัญฑิต บุญเขตร์
ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

040

นายบุญญา มาหนูพันธ์
ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์