สาขาวิชาช่างยนต์

 

040

นายบัญฑิต บุญเขตร์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

040

นายบุญญา มาหนูพันธ์
ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์