สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
03
นางพรจันทร์ ธรรมรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
020

นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

020

นายฐาปกรณ์ ตรีชัยศรี
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

020

นางสาวกมลวัลย์ ประสมพงษ์
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน