สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
03
นายฐาปกรณ์ ตรีชัยศรี
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
020

นายวชรพล สุขสอาด
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

020

นางสาวเรณุกา อำไพภักดิ์
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

020

นายเกียรติศักดิ์ แช่มฉลาด
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน