สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
03
นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
020

นางพรจันทร์ ธรรมรัตน์
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

020

นายฐาปกรณ์ ตรีชัยศรี
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

020

นางสาวเรณุกา อำไพภักดิ์
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

020

นายเกียรติศักดิ์ แช่มฉลาด
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน