สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
03
นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
020

นางพรจันทร์ ธรรมรัตน์
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

020

นางสาวเรณุกา อำไพภักดิ์
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

020

นายฐาปกรณ์ ตรีชัยศรี
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

020

นายเกียรติศักดิ์ แช่มฉลาด
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ