สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
03
นางพรจันทร์ ธรรมรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
020

นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

020

นางสาวเรณุกา อำไพภักดิ์
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

020

นายฐาปกรณ์ ตรีชัยศรี
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

020

นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ