สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
03
นายวชรพล สุขสอาด
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
020

นางสาวเรณุกา อำไพภักดิ์
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

020

นายฐาปกรณ์ ตรีชัยศรี
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

020

นายเกียรติศักดิ์ แช่มฉลาด
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ