แผนกสามัญสัมพันธ์
01

นายรัชชานนท์  อุราเจริญ
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
(สาขาวิชาภาษาไทย)

02

นางสาวรัตนาภรณ์ เสนคะ
ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

020

นางสาวสุชาวดี เกตุรักษ์
ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์
(สาขาวิชาสังคม)