สาขาวิชาเครื่องกล
040

นายบัญฑิต บุญเขตร์
หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล

040

นายสุจินดา ตางาม
ครูประจำสาขาวิชาเครื่องกล

040

นายบุญญา มาหนูพันธ์
ครูประจำสาขาวิชาเครื่องกล