สาขาวิชาเครื่องกล

 

040

นายบุญญา มาหนูพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล

040

นายบัญฑิต บุญเขตร์
ครูประจำสาขาวิชาเครื่องกล