สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
020
นายบัญฑิต บุญเขตร์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
03

นายสุจินดา ตางาม
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

020

นายยุรนันท์ วรรณศรี
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

020

นายบุญญา มาหนูพันธ์
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล