แผนกสามัญสัมพันธ์
01

นางสาวชมพูนุช เผือกผ่อง
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

02

นายรัชชานนท์  อุราเจริญ
ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

003

นายมาวิน ขุนนางจ่า
ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์